استان خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان امام خمینی 7، سجادی 4، پلاک 34
ساعت ورود: از ساعت 14 هر روز
ساعت خروج: تا ساعت 10 صبح هر روز
051 - 32283627 - 31